Land-in-zicht

Vrije biogrond onder boerenvoeten

Vrije biogrond onder boerenvoeten

Land-in-zicht koopt grond vrij voor biologische voedselproductie! Het verzekert onze kinderen en kleinkinderen van gezonde voeding op een levend stukje aarde.

Vzw Land-in-zicht staat voor verenigen en actie: mensen bewust maken over de landbouwgrondproblematiek én concreet samen grond vrijkopen met behulp van renteloze leningen en schenkingen. Door het organiseren van socio-culturele activiteiten op de Zonnekouter werkt ze aan bewustmaking en verbinding.

Stichting Land-in-zicht werd gezamenlijk opgericht door De Zonnekouter en Vroenteboerderij De Kollebloem (die via hun vzw Papaver ook grond vrijkopen). Deze Stichting is eigenaar van de vrijgekochte gronden, die ze verpacht aan beide boerderijen en beheert als een goede huisvader. Vrije grond die dus blijvend ter beschikking staat van biologisch-dynamische landbouw!

Onze aarde is niet te koop!

De aarde is vrijgevig en laat haar gewassen groeien. De boer leidt door zijn arbeid alles in goede banen, draagt zorg voor ‘zijn’ land, gewassen en dieren. Op zich een mooi verhaal, dat vaak onder druk komt door veel te hoge grondprijzen, speculatie, onzekerheid over grondgebruik. De productiviteit wordt hierdoor opgejaagd ten koste van bodemvruchtbaarheid, voedingskwaliteit, cultuurlandschap en natuur. De opstart en overdracht van grondgebonden bedrijven is schier onbetaalbaar geworden voor jonge bioboeren, waardoor nieuwe bedrijven moeilijk  starten en bestaande biobedrijven (met jarenlang opgebouwde vruchtbare bodems) terug verdwijnen. Land-in-zicht wil hier een concreet antwoord op bieden.

Onze aarde is niet te koop!

Een toekomstgerichte visie

Koen Dhoore, voorzitter van Land-In-Zicht en inspirerend lesgever voor Landwijzer schreef zijn toekomstgerichte gedachte neer over hoe we de biologische landbouw van morgen een eigen vorm geven. 

De realisaties van Land-In-Zicht

Het vrijkopen van 4 ha land in 2001 rond het Zonnekoutererf heeft de opstart van ons project mogelijk gemaakt, en geeft het een stevige basis.  Nu de Zonnekouter omgevormd is naar een coöperatie blijft de grond dus ter beschikking van alle nieuwe boeren: ze moet niet worden doorverkocht of terugverdiend.

In de Bunderstraat in Machelen werd 2,3 ha grond vrijgekocht voor de Zonnekouter. Door deze bijkomende gronden kunnen we ons productieland meer adem geven: we kunnen wat extensiever werken, er komt ruimte voor bomen op het akkerland. Zo wordt onze landbouw meer agroforestry; klimaatvriendelijker en duurzamer. Ondertussen landde hier ook ‘De Nomaderij’, en wordt het weiland begraasd door hun prachtige kudde geiten die voor lekkere geitenkaas zorgen.

Ook op en rond ‘De Kollebloem’ werden doorheen de jaren ook al 4.37 ha land vrijgekocht voor hun boeren!


De realisaties van Land-In-Zicht

Koop je mee grond vrij?

Schenken aan vzw Land-In-Zicht kan op veel manieren:

  • Een éénmalige grotere schenking
  • Een maandelijkse schenking via een bestendige opdracht.
    Voor 8€ stel je een vierkante meter landbouwgrond veilig. 
    200 mensen die 4 jaar lang maandelijks 8€ schenken, kopen samen 1ha land vrij voor de biolandbouw! 
  • Via een duolegaat
  • Koop voor 20€ een boomschijfje met bomenspreuk
  • Organiseer eens een activiteit ten voordele van vzw Land-In-Zicht

We organiseren ons jaarlijks boerderijfeest ten voordele van vzw Land-In-Zicht

Met de verkoop van boomschijven konden we al heel wat bomen aanplanten!