Biodynamisch

Gemengd bedrijf als landbouwecosysteem

Gemengd bedrijf als landbouwecosysteem

Een gemengd bedrijf is meer dan de kringlopen sluiten. Zonlicht doet planten groeien, planten voeden dieren, dieren voeden mens en bodem, de bodem voedt de planten…. en de zon blijft maar schijnen. Alle natuurrijken zijn hier aanwezig: van minuscuul bodemleven, groenten, groenbemesters tot  koeien, kippen, varkens, mensen. Ze dragen samen bij aan de opbouw en ontwikkeling van een levend, samenhangend Zonnekouterorganisme.

Samengaan van landbouw en natuur

Van in het begin kreeg de natuur hier zorg en ruimte, zowel op als rond de akkers en weiden. Omdat we haar graag zien, maar ook nodig hebben: ook hier zoeken we naar samenwerking!  Hagen, houtkanten, bloeiende perceelsranden en een levende bodem herbergen immers veel natuurlijke vrienden: hoe grotere diversiteit, hoe meer ontwikkelingskansen. Doorheen de jaren zien we een nieuw landbouw-natuur evenwicht ontstaan tussen mees en rups, torenvalk en veldmuis, bodemroofaaltje en plantenziektenaaltje, sluipwesp en bladluis. Door niet in te grijpen bij occasionele plagen (dat is wel even op onze tanden bijten) verstoren we dit fragiele evenwicht niet, maar laten het zichzelf alsmaar versterken. Het loont dubbel en dik om kleine verliezen toe te laten (als je veel verschillende teelten zet is dat ook niet zo’n ramp).

Samengaan van landbouw en natuur
Agroforestry

Agroforestry

Bomen halen water en mineralen uit diepere lagen, en brengen die ter beschikking van de oppervlakkig wortelende gewassen. Ze zijn deel van de permanente begroeiing, en bestendigen en verrijken zo ook humus en bodemleven. Ze houden voedingsstoffen beter vast, brengen een massa koolstof in de bodem. Door het temperen van het teveel aan zon en schrale wind zorgen ze voor minder stress voor groenten en bodem, waardoor de oogst rijker wordt. Ze schenken ons fruit, noten  en mineraalrijk voeder voor ons vee, nectar voor de bijen, en brengen een grote biodiversiteit op de boerderij. Alweer veel natuurlijke vrienden, die onze gewassen helpen beschermen. En ze brengen rust, omhulling en adem op het land, voor iedereen die er werkt.

Op de Zonnekouter plantten we stroken voederbomen op de weiden; in de Bunderstraat boomeilanden op de weide en rijen fruitbomen op de akker. We maken zo ons landbouwecosysteem  meer coherent en  weerbaar als antwoord op de voelbare klimaatverandering en de voorbije droge jaren. Een investering in de toekomst!

Respecteren eigenheid

Als biologisch-dynamisch bedrijf respecteren we de integriteit van onze gewassen en dieren. Door te kiezen voor zaadvaste rassen kiezen we voor groenten die de kracht in zich dragen om volledig uit te groeien van zaad tot zaad, die de kiem in zich dragen om zich te blijven voortplanten. We telen ze onverwarmd, in het seizoen waarin ze zich thuis voelen, gebed in een bodem die hen volledig voedt. Zo groeien ze ook uit tot volledige, vitale voeding voor de mens.

Onze dieren geven we ruimte om zich uit te leven: grazende koeien, wroetende varkens en scharrelende kippen. De koeien zijn gehoornd en de kalveren blijven in de kudde!

Respecteren eigenheid
Ondersteunen en versterken van levenskracht

Ondersteunen en versterken van levenskracht

Biodynamische landbouw gaat ook over niet altijd zo zichtbare dingen: levenskracht, vitaliteit. Iets wat je niet altijd ziet, maar wel ervaart, voelt, proeft. Als je er voor open wilt staan, word je er wakker voor, en wordt het een evidentie.. 

Biodynamisch boeren gaat om het verzorgen van die levensprocessen, zodat gewas en dier meer harmonisch groeien, in verbinding en wisselwerking met hun omgeving..

Biodynamische weiden worden kruidenrijker, gewassen worden ‘slimmer’ om voedingsstoffen op te nemen die ze nodig hebben, ze kunnen weg met minder voedsel,  dieren staan meer in hun kracht. Dit heeft haar weerslag op de voedingskwaliteit van wat we produceren: het voedt niet alleen de buitenkant, maar ook onze eigenheid. Het maakt dat we zelf meer in onze kracht staan, weerbaarder zijn.

De levensprocessen ondersteunen we door het gebruik van preparaten, en te zaaien op het ritme van de zaaikalender.

Preparaten

Doorheen het jaar worden preparaten gebruikt, een soort homeopathische verdunningen die land en bodem meer tot leven wekken. Door ons land te ‘zegenen’ met koemestpreparaat stimuleren we de bodemprocessen en de wortel- en bladontwikkeling bij de ontspruitende gewassen. Kiezelpreparaat gesproeid op een rijpend gewas versterkt warmte en lichtprocessen, en resulteert in uitgesproken smaken en aroma’s, en een betere bewaarbaarheid.

Aan de compost voegen we kruidenpreparaten toe, hierdoor schenken we onze compost (en daarna ook de bodem en de plant) het paardebloemvermogen om kiezel uit haar omgeving te halen, of de eiken’kunst’ om goed kalk op te nemen. We maken zo land en plant ‘slimmer’, we merken dat onze gewassen minder bemesting nodig hebben om goed te gedijen. Minder bemesting, maar wel van een goede, levende kwaliteit!

Zaaikalender van Maria Thun en Guurtje Kieft

Planten staan helemaal open voor kosmische invloeden, ze bewegen er in mee. De maan werkt in op het water in de zee, maar ook in de plant, de sapstromen. De dierenriem waar doorheen de maan zich maandelijks beweegt bepaalt welk element, welk proces ze versterkt: aarde, water, lucht, warmte. Wanneer we zaaien hangt dus af van welk deel van de plant we willen oogsten. Door radijzen op een aarde/worteldag te zaaien en te schoffelen, versterkt de wortelontwikkeling, bij pompoenen wachten we op een warmte/vruchtdag.

Demeter

De Griekse godin van de landbouw, en het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. Het staat voor de vitale kwaliteit van onze producten, en spiegelt onze inspanningen aan de uitbouw van een evenwichtig en gezond bedrijfsorganisme.